Thứ 4, 29/7/2015 Trang chủ  > Thông tin chỉ đạo điều hành

Một số nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

11/11/2011 0:9 GMT+7

Ngày 08/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
Với mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan nhà nước; Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước, xây dựng đội ngũ CBCC, VC có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước, trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn mười năm tới là: cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2011-2015) và giai đoạn 2 (2016-2020).
Giai đoạn 1 (2011-2015) gồm các mục tiêu: sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương để không còn sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước; quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật được đổi mới cơ bản; Thể chế về sở hữu đất đai, daonh nghiệp nhà nước được xây dựng và ban hành ngày càng phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN; Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ; Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai 100% vào năm 2013 tại tất cả các các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 60%; Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ công; 50% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; Tiếp tục đổi mới cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, tập trung nguồn lực ưu tiên cho điều chỉnh mức lương tối thiểu chung; 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử; các trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành việc kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hình thành đầy đủ mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet.
Giai đoạn 2 (2016-2020): Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020; Đội ngũ CBCC,VC có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; Đến năm 2020 ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mục tiêu 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giưa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, CBCC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan, hầu hết các giao dịch của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; Ứng dụng CNTT-TT trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với các tổ chức, cá nhân, đặc biệt trong hoạt động dịch vụ hành chính công; Thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan nhà nước./.
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?