Thứ 4, 29/7/2015 Trang chủ  > Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành GTVT

06/12/2012 14:14 GMT+7

Để tiếp tục tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, dành nguồn đầu tư cho phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước, tại Chỉ thị số 14/CT-BGTVT đã được Bộ trưởng ký ban hành ngày 03/12/2012, Bộ GTVT yêu cầu các Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc Tập đoàn, các Tổng công ty, Công ty và thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp, Ban quản lý dự án thuộc Bộ nghiên cứu và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước đảm bảo theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao và chế độ quy định hiện hành. Thực hiện thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; nghiêm cấm để thu ngoài sổ sách kế toán, không được thu các khoản thu trái quy định của pháp luật; đảm bảo công tác chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và đúng quy định, định mức hiện hành của Nhà nước, trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao; Thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo đúng các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (trong đó lưu ý: Tất cả các tài sản tại đơn vị phải được mở sổ sách theo dõi, hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định.Việc mua sắm, đầu tư trang thiết bị tài sản (đặc biệt là ô tô con) phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, thực hiện đúng trình tự theo hướng dẫn tại Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Công tác sửa chữa tài sản hiện có phải đảm bảo hiệu quả; không bố trí ngân sách nhà nước để sửa chữa, cải tạo những tài sản thuộc đối tượng đăng ký nhưng đơn vị không tiến hành đăng ký tài sản theo quy định của Luật Quản lý tài sản Nhà nước. Khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương để xử lý dứt điểm việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 14/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ)
Đối với công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cần tăng cường kế hoạch thanh tra, kiểm tra tập trung vào các nội dung: Thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án, các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn nhà nước; thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt đối với các phương tiện, vật tư dự phòng cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo tài chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định và chế độ hiện hành. Tiếp tục tăng cường việc quyết toán dự án hoàn thành, kể cả các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.
Một nội dung nữa được nêu tại Chỉ thị của Bộ GTVT là cần thực hiện nghiêm túc công tác công khai việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, như công khai các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã ban hành; công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao; công khai việc mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công; công khai quy hoạch, kế hoạch, danh mục dự án đầu tư, nguồn vốn đầu tư.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và tập trung chỉ đạo các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả Chương trình hành động Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT và Chỉ thị này; Đồng thời trực tiếp chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đó thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản mục chi ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách và trách nhiệm tổng hợp báo cáo, kiểm tra, giám sát thực hiện của các cơ quan chức năng và báo cáo Chương trình tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí về Bộ GTVT (qua Vụ Tài chính) trước ngày 25/12/2012. 
Định kỳ hàng quý các đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 647/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2011 về ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT năm 2011 và giai đoạn 2011-2015 gửi về Bộ GTVT trước ngày 10 của các tháng cuối quý./.
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?