Thứ 3, 28/7/2015 Trang chủ  > Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

24/04/2012 14:10 GMT+7

Ngày 18/4/2012, Chủ tịch Ủy ban An ninh HKDD quốc gia- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBANHK về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.
Quy chế này áp dụng đối với hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không cấp tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và huyện đảo; các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng.
Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiêm nhiệm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực, các Phó Chủ tịch của Ủy ban được quy định tại Chương II. Trong đó, Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm tham gia việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban; trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc ngành hàng không trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh hàng không dân dụng; triển khai thực hiện các quy chế phối hợp liên ngành về bảo đảm an ninh hàng không dân dụng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành hàng không, các lực lượng an ninh hàng không xây dựng và triển khai các kế hoạch , phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng đối phó khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; Trực tiếp chỉ đạo hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát, tuyên truyển và phổ biến những quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không dân dụng với các cơ quan, tổ chức có liên quan; Tham gia Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không quốc gia, chỉ đạo trực tiếp các các lực lượng của ngành hàng không trong quá trình đối phó, khắc phục với hành vi can thiệp bất hợp pháp; Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Ủy ban, trực tiếp phụ trách, quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng thường trực Ủy ban.
Chủ tịch Ủy ban chủ trì họp Ủy ban hàng năm. Trường hợp Chủ tịch vắng, Phó Chủ tịch thường trực chủ trì phiên họp.
Định kỳ 6 tháng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban triệu tập các cuộc họp để đánh giá kết quả kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng, đánh giá mức độ đe dọa đối với an ninh hàng không và xác định chương trình công tác cho 6 tháng tiếp theo.
Định kỳ 3 tháng hoặc đột xuất, Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì họp giao ban với Văn phòng thường trực để đánh giá và triển khai công tác Quý hoặc giải quyết các vấn đề cấp bách.
Văn phòng thường trực Ủy ban chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo với Chủ tịch Ủy ban về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ quý, 6 tháng, 01 năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh hàng không dân dụng và đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.
Trước đó, ngày 03/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1360/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban An ninh Hàng không dân dụng Quốc gia. Ủy ban này có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng về bảo đảm an ninh hàng không dân dụng ./.
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?