Thứ 6, 31/7/2015 Trang chủ  > Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

23/10/2012 23:31 GMT+7

Ngày 18/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã  ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức".

Với mục tiêu chung là xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, đến năm 2015 phấn đấu có 70% các cơ quan, tổ chức của Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức, 100% các cơ quan ở Trung ương  và 70% các cơ quan ở địa phương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển, thi nâng ngạch công chức.

Bên cạnh đó, tiến hành sửa đổi, bổ sung và xây dựng được 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức; thực hiện thí điểm đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương trở xuống, đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ; quy định và thực hiện chính sách thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; ...

Ngoài ra, Đề án cũng xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ nay đến tháng 10 năm 2015 là: Tiếp tục hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức; Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương; Đưa chế độ báo cáo thống kê vào nề nếp, xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu đội ngũ công chức; Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức; Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý; Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ; Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ; Đổi mới cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức ở xã, phương, thị trấn và những người hoạt động không chuyên tách ở cấp xã; Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Ngoài các nội dung chính nêu trên, để việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đạt được kết quả tốt, cần thiết phải có một số các giải pháp hỗ trợ như thực hiện ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tin học vào các hoạt động thực thi công vụ và quản lý cán bộ, công chức như: Thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức ...; đưa công tác thống kê báo cáo vào vào nề nếp để thống kê trở thành một công cụ quan trọng trong xây dựng và phát triển đội ngũ công chức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?