Thứ 5, 30/7/2015 Trang chủ  >  Tuyên truyền phổ biến pháp luật  > Phổ biến văn bản

Quy chế làm việc của Chính phủ

24/02/2012 16:38 GMT+7

Ngày 16/02/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.
Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính phủ với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của mỗi thành viên Chính phủ. Mọi hoạt động của Chính phủ, thành viên Chính phủ phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đề cao trách nhiệm cá nhân, mỗi việc chỉ một người phụ trách và chịu trách nhiệm. Nếu công việc được giao cho cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm chính. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Chính phủ; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
Các nội dung về Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ, của thành viên Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ; Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Quan hệ công tác giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định cụ thể tại Chương II của Quy chế.
Ngoài ra, các nội dung quy định về chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trình tự thủ tục giải quyết các công việc thường xuyên; Phiên họp của Chính phủ và cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Các nội dung về tiếp khách, đi công tác; Chế độ thông tin báo cáo được đề cập cụ thể tại Quy chế.
Các thành viên Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2012, thay thế Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ ./.
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?