Thứ 2, 3/8/2015 Trang chủ  > Thông báo

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

17/02/2014 11:1 GMT+7

Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Công văn số 22-CV/ĐU, ngày 20/01/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Nghị quyết lãnh đạo công tác xây dựng Đảng năm 2014 và Kế hoạch công tác Đảng năm 2014 của Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và chủ đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".
2. Quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Trong triển khai thực hiện, chú ý liên hệ cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.
3. Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.
4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG  VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP  
1. Thời gian và nội dung học tập:
- Quý I/2014:
+Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vềnêu cao tinh thần trách nhiệm.
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vềnêu cao tinh thần trách nhiệm trong giai đoạn hiện nay.
- Quý II/2014:
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân.
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nay.
- Quý III/2014:
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm.
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.
2. Hình thức học tập:
- Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng hoặc sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí đứng đầu cấp ủy chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chủ đề; tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên thảo luận, tọa đàm…có thể kết hợp đi thực tế để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 đạt kết quả thiết thực nhất.
- Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng hoặc sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo nội dung của tứng quý, các ý kiến phát biểu của đảng viên được ghi trong Biên bản sinh hoạt chi bộ theo quy định.
3. Đảng viên làm bản đăng ký và đánh giá của chi bộ
3.1. Đảng viên làm bản đăng ký:
- Tháng 2-3/2014,các chi bộ trong toàn Đảng bộ Cục triển khai cho đảng viên làm Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014 và nộp Bản đăng ký cho cấp ủy, chi bộ (có mẫu Bản đăng ký kèm theo).
- Nội dung đăng ký học tập và làm theo:
Đảng viên đăng ký một, hai hoặc cả ba nội dung sau:
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vềnêu cao tinh thần trách nhiệm (Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng; chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hấp tấp, tự tư tự lợi).
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân (Chống sùng bái cá nhân, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh; không tham lam, không ham tiền tài, không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân).
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm (Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; nói đi đôi với làm, không nói một đằng làm một nẻo; không được hứa mà không làm).  
3.2. Đánh giá của chi bộ:
Trước ngày 31/10/2014, chi bộ tổ chức sinh hoạt, từng đảng viên tự đánh giá, kiểm điểm theo những nội dung đã đăng ký; hội nghị góp ý; các ý kiến đóng góp của đảng viên và họ tên đảng viên tham gia đóng góp ý kiến được ghi đầy đủ vào biên bản sinh hoạt chi bộ. Sau buổi sinh hoạt, cấp ủy ghi đánh giá của chi bộ vào từng Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014 của đảng viên theo quy định. 
4. Tài liệu học tập
- Tài liệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.
- Đảng ủy Cục cấp phát tài liệu học tập đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Các đảng bộ trực thuộc tìm mua hoặc sao chụp tài liệu học tập để cấp phát cho các chi bộ trực thuộc của đảng bộ mình.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào hướng dẫn, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014.
2. Người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam gương mẫu trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".
3. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng “Người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
4. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục chủ trì, phối hợp với các ban tham mưu của Đảng ủy Cục đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cục.

-------------------------------------

ĐẢNG BỘ………………………..
CHI BỘ………………………
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
………, ngày    tháng   năm 2014
(đảng viên ghi địa danh, ngày tháng
 năm khi làm bản đăng ký)
 
BẢN ĐĂNG KÝ
 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014


Họ và tên:……………………………………………………………………..
Chức vụ Đảng:………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền:………………………………………………………...

1. Nội dung đăng ký:
Đảng viên đăng ký một, hai hoặc cả ba nội dung sau:
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vềnêu cao tinh thần trách nhiệm (Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng; chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hấp tấp, tự tư tự lợi)
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân (Chống sùng bái cá nhân, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh; không tham lam, không ham tiền tài, không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân)
 + Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm (Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; nói đi đôi với làm, không nói một đằng làm một nẻo; không được hứa mà không làm)  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
         
          2. Tự đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện (Đảng viên tự đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện về những nội dung đã đăng ký tại mục 1 nêu trên):
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
 
3. Đánh giá của chi bộ (Cấp ủy, chi bộđánh giá kết quả thực hiện về những nội dung đã đăng ký của đảng viên):
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….

………,ngày…./…./2014
T/M CẤP ỦY….
(ký, ghi rõ họ tên)
 

 
ĐẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?