Thứ 6, 3/7/2015 Giới thiệu  >  Tổ chức Cục HKVN  > Cơ quan Cục

Phòng Quản lý Cảng Hàng không, sân bay

07/09/2009 21:9 GMT+7

Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý Cảng hàng không, sân bay là tổ chức tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng trình Cục trưởng:

a) Dự thảo các quy chế, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý cảng hàng không, sân bay;

b) Ban hành tiêu chuẩn cơ sở về cảng hàng không, sân bay và khai thác cảng hàng không, sân bay; văn bản hướng dẫn, chỉ thị về khai thác cảng hàng không, sân bay;

c) Ban hành quy trình làm thủ tục đối với hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư tại cảng hàng không, sân bay trên cơ sở thống nhất với các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan.

2. Chủ trì xây dựng, kiểm tra, thẩm định trình Cục trưởng:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng hàng không sân bay; quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay;

b) Cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay, Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay, Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay (trừ các lĩnh vực dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, an ninh hàng không, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, vận chuyển hàng không, hàng không chung);

c) Cấp, công nhận hiệu lực, gia hạn, thu hồi, hủy bỏ hoặc đình chỉ sử dụng giấy phép hoạt động của hệ thống kỹ thuật, thiết bị khai thác tại cảng hàng không, sân bay(trừ khu bay); phê duyệt tài liệu khai thác trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay;

d) Phê duyệt phương án, kế hoạch phòng chống lụt, bão, khẩn nguy sân bay, phòng, chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay; kế hoạch đào tạo, huấn luyện, diễn tập phòng chống lụt, bão, khẩn nguy sân bay, phòng chống cháy nổ của các đơn vị trong ngành hàng không dân dụng và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra thực hiện;

đ) Thừa nhận, áp dụng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật, quy chế khai thác, tài liệu nghiệp vụ về cảng hàng không, sân bay; công bố, phát hành trong nước và quốc tế thông tin, thông báo liên quan đến cảng hàng không, sân bay;

 e) Chấp thuận việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay; đề nghị mở, đóng cảng hàng không, sân bay; công bố việc mở, đóng, mở lại cảng hàng không sân bay và đề nghị việc tạm thời đóng, mở lại cảng hàng không sân bay;

g) Phê duyệt hệ thống quản lý an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay.

3. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tại cảng hàng không, sân bay để thực hiện quy chế phối hợp hoạt động theo quy định.

4. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay theo quy định.

5. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng về quản lý việc lập kế hoạch sử dụng đất cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật; phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan khác có thẩm quyền quản lý khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay.

6. Là cơ quan thường trực giúp Cục trưởng điều phối công tác giám sát an toàn, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay. Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo Cục trưởng các báo cáo sự cố trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay. Ban hành hoặc kiến nghị ban hành khuyến cáo an toàn quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố, tai nạn trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay.

7. Chủ trì tổ chức kiểm tra, thẩm định và thực hiện việc cấp, công nhận, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận năng định đối với nhân viên hàng không khai thác, vận hành, điều khiển phương tiện trong khu bay.

8. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, tham gia công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, xử lý vi phạm và giải quyết những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về khai thác cảng hàng không, sân bay.   

9. Thực hiện công tác thống kê, cập nhật các tài liệu, báo cáo tình hình quản lý, khai thác hệ thống cảng hàng không, sân bay theo quy định 

10. Quản lý đội ngũ công chức thuộc Phòng theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay do Cục trưởng quyết định.

2. Biên chế của Phòng gồm có: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức do Cục trưởng quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cục được giao.

3. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Tin mới cập nhật
  • Cảng vụ Hàng không miền Bắc
  • Cảng vụ Hàng không miền Nam
  • Tổng công ty Hàng không Việt Nam
  • International Civil Aviation Organization
  • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
  • Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Thăm dò ý kiến
Bạn có hài lòng với dịch vụ của Ngành hàng không hay không?