Quy hoạch phát triển GTVT hàng không trong lĩnh vực quản lý, bảo đảm hoạt động bay, doanh nghiệp, nguồn nhân lực, công nghiệp, bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030

Quy hoạch phát triển GTVT hàng không trong lĩnh vực quản lý, bảo đảm hoạt động bay, doanh nghiệp, nguồn nhân lực, công nghiệp, bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030

Các nội dung trên đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký ban hành tại Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Liên kết website