Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2026

Thứ Hai, 29/11/2021 - 10:15 GMT+7

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2026.

Theo đó, Kế hoạch và quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên quan điểm phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng,tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành Giao thông vận tải trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2026 đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:


Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm loại bỏ các quy định không còn phù hợp, các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, đặc biệt là những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp…

 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT về phòng chống tham nhũng; Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt trong các lĩnh vực như đầu tư xây dựng, quản lý dự án, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT…

 

Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc triển khai kê khai tài sản thu nhập và xác minh tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật.Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (trong đó chú ý thực hiện việc công khai minh bạch trên hệ thống tPublic) nhất là trong một số lĩnh vực như: Các dự án đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mua sắm, thanh lý, đấu giá tài sản công, công tác đầu tư từ nguồn xã hội hóa, tài chính, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn liên quan đến chế độ người lao động, công tác cán bộ… tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt; quyền tiếp cận thông tin; bảo vệ bí mật nhà nước; kiểm soát việc thực thi quyền lực trong các hoạt động quản lý nhà nước; trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước...

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra. Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm, các công trình quan trọng cấp quốc gia ngay sau khi triển khai. Thực hiện nghiêm các quy định về giải quyết tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là tố cáo, phản ánh trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng cơ chế hữu hiệu về bảo vệ người tố cáo, bảo vệ người làm chứng trong tố giác và phát hiện tham nhũng, tiêu cực.

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc những nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc tiếp tục để xảy ra vi phạm.

Cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý kiện toàn tổ chức, thiết lập hệ thống kiểm tra, kiểm soát và xây dựng quy chế quản lý nội bộ liên quan đến công tác quản lý dự án.

Thường xuyên quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra.Tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

 

Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả với Đảng ủy Bộ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, tiêu cực tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tăng cường sự phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra các bộ, ngành và các cơ quan bảo vệ pháp luật để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải.


Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với các hình thức hiệu quả

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, Website của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên báo, tạp chí có chủ đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng đạo đức liêm chính. Đưa nội dung về phòng, chống tham nhũng trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021- 2026.

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để triển khai thực hiện. Đồng thời, xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả cao phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực…

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website